Riyadiyyat Consultative Meeting November 26th, 2020